Abbreviation:

Zhonghua Xue Ye Xue Za Zhi

ISSN:

0253-2727 (Print)

Other Information:

Other Titles:
Zhonghua xueyexue zazhi
Zhonghua xue ye xue za zhi / Zhonghua xueyexue zazhi
Frequency:
Monthly
Country:
China
Publisher:
Beijing : Zhongguo yi xue ke xue yuan.
Website:
http://zhxyx.periodicals.net.cn