Abbreviation:

Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi

ISSN:

0254-6450 (Print)

Other Information:

Other Titles:
Zhonghua liuxingbingxue zazhi
Zhonghua liu xing bing xue za zhi / Zhonghua liuxingbingxue zazhi
Frequency:
Bimonthly
Country:
China
Publisher:
[Beijing] : Zhonghua yi xue hui; Zhongguo yi xue ke xue yuan Liu xing bing xue wei sheng wu xue yan jiu suo, [1981-
Website:
http://zhlxbx.periodicals.net.cn