Abbreviation:

Zhong Liu Fang Zhi Za Zhi

ISSN:

1009-4571 (Print)

Other Information:

Other Titles:
China journal of cancer prevention and treatment
Zhong liu fang zhi za zhi / China journal of cancer prevention and treatment
Continued by:
Zhonghua zhong liu fang zhi za zhi
Frequency:
Semimonthly, -2005
Country:
China
Publisher:
Shandong Sheng Jinan Shi : Shandong Sheng zhong liu fang zhi yan jiu yuan, -2005.