Abbreviation:

Nihon Kyobu Geka Gakkai Zasshi

ISSN:

0369-4739 (Print)

Other Information:

Other Titles:
[Zasshi] [Journal]. Nihon Kyobu Geka Gakkai