Abbreviation:

Wei Sheng Wu Xue Za Zhi

ISSN:

1005-7021 (Print)

Other Information:

Frequency:
Bimonthly, 2002-
Country:
China
Publisher:
[Chaoyang Shi : Liaoning sheng wei sheng wu xue hui : Liaoning sheng wei sheng wu yan jiu suo,