Abbreviation:

Abbreviation 1: Tsitol. Genet.

Abbreviation 2: Tsitol Genet

ISSN:

0564-3783 (Print)

Other Information:

Frequency:
Bimonthly
Country:
Ukraine
Publisher:
Kiev.