Abbreviation:

Chun Shih I Hsueh Ko Hsueh Yuan Yuan Kan

ISSN:

1000-5501 (Print)

Other Information:

Other Titles:
Bulletin of the Academy of Military Medical Sciences
Jun shi yi xue ke xue yuan yuan kan / Bulletin of the Academy of Military Medical Sciences
Continued by:
Jun shi yi xue
Frequency:
Bimonthly
Country:
China
Publisher:
Beijing Shi : "Jun shi yi xue ke xue yuan yuan kan" bian ji bu,
Website:
http://c.wanfangdata.com.cn/Periodical-jsyxkxyyk.aspx