Abbreviation:

Hua Xi Yi Ke Da Xue Xue Bao

ISSN:

0257-7712 (Print)

Other Information:

Other Titles:
Journal of West China University of Medical Sciences
Huaxi yike daxue xuebao
Hua xi yi ke da xue xue bao / Journal of West China University of Medical Sciences / Huaxi yike daxue xuebao / [bian ji zhe, Hua xi yi ke da xue xue bao bian wei hui]
Continued by:
Sichaun da xue xue bao. Yi xue ban
Frequency:
Quarterly
Country:
China
Publisher:
Chengdu : Hua xi yi ke da xue, 1986-2002.