Abbreviation:

Higashi Nihon Shigaku Zasshi

ISSN:

0910-9722 (Print)

Other Information:

Continued by:
Hokkaidō Iryō Daigaku Shigakkai zasshi
Frequency:
Semiannual
Country:
Japan
Publisher:
Hokkaidō : Higashi Nihon Gakuen Daigaku Shigakkai, Shōwa 57-nen [1982]-